I boken «Eksamensrevolusjonen» fra 2015 skisserer professor i pedagogikk ved UiB Arild Raaheim 40 vurderingsformer som et alternativ til tradisjonell skoleeksamen. Eksamensformene spenner fra varianter av skoleeksamen, muntlig eksamen og andre vurderingsformer. Under skisseres samtlige 40 alternativer og det forklares hvordan man ved UiB kan ta disse i bruk.

 

Eksamensform Nummer i Raaheim (2015) Navn Vurderingsform Hvordan gjøre dette i dagens system Vanskelighetsgrad
Skriftlig 1 Med medbrakte notater/fuskelapp Skoleeksamen Åpne for at studentene kan ta med seg X sider maskin- og eller håndskrevne notater som hjelpemiddel til eksamen. Lett. Krever minimalt av tilpasning.
Skriftlig 2 Med innlagt mulighet for innhenting av informasjon/diskusjon Skoleeksamen Legge til rette for diskusjon mellom studentene i egnet lokale under eksamen. Dele eksamen opp i to, del en er individuell, del to leveres som en gruppeoppgave eller som en individuell besvarelse etter diskusjon mellom studentene. Lett. Krever noe planlegging med hensyn på romressurser.
Skriftlig 3 Med åpenhet til alle typer kilder Skoleeksamen Åpne for at studentene kan få tilgang til noen eller alle eksterne ressurser; kan enkelt gjøres i eksamensløsningen. Vanskelig å hindre digital kommunikasjon mellom studentene. Lett. Krever oppgaver som er egnet for bruk av eksterne ressurser.
Skriftlig 4 Take away eksamen / hjemmeeksamen Hjemmeeksamen I praksis hjemmeeksamen. Kan enkelt gjøres i eksamensløsningen. Lett.
Skriftlig 5 Individualisert eksamen Skoleeksamen Systemet kan tilfeldig trekke en/flere av mange oppgaver pr. kandidat. Middels.
Skriftlig 6 Objektiv prøve / flervalgsoppgave Skoleeksamen Legge inn flervalgsoppgavene i eksamensløsningen og sikre rett poenggivning. Utvikling av gode spørsmål tar tid. Lett. Krever innsats på forhånd.
Skriftlig 7 Omvendt objektiv prøve Skoleeksamen Omvendt objektiv prøve legges inn som spørsmål eller som helhetlig prøve. Spørsmålsstillingen går direkte i eksamensløsningen. Lett.
Skriftlig 8 Studenten som sensor Skoleeksamen Ferdig gjennomført prøve legges inn som spørsmål eller som helhetlig prøve. Spørsmålsstillingen går direkte i eksamensløsningen. Lett.
Skriftlig 9 Stasjonseksamen Praktisk eksamen Koordineres utenfor eksamensløsning og LMS. I bruk ved MED; les mer her: http://www.uib.no/mofa/102435/vellykket-osce-gjennomf%C3%B8ring Vanskelig. Krever god planlegging
Skriftlig 10 Fagartikkel Skole- og/eller hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i MittUiB, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Materiale som grunnlag for artikkel tas med som godkjent hjelpemiddel eller legges ved i eksamensløsningen. Lett.
Muntlig 11 Med tid til forberedelse Muntlig eksamen Revisjon av nåværende praksis i bruk av muntlig eksamen. Kan men må ikke tilknyttes eksamensløsning. Lett.
Muntlig 12 Som forbered klage/ankemulighet Muntlig eksamen Revisjon av nåværende praksis i bruk av muntlig eksamen. Kan men må ikke tilknyttes eksamensløsning. Lett.
Muntlig 13 Posterpresentasjon Muntlig + hjemmeeksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Leveres i eksamensløsningen. Revisjon av nåværende praksis i bruk av muntlig eksamen. Lett.
Muntlig 14 Praktisk muntlig eksamen Praktisk – og muntlig eksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Krever praktiske avklaringer i forbindelse med praktisk prøve. Middels. Krever planlegging av praktisk prøve.
Muntlig 15 Disputas Muntlig eksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Krever noe praktisk koordinering. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Lett. Krever planlegging av disputas.
Muntlig 16 Foredrag Muntlig eksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Krever praktiske avklaringer i forbindelse med foredragsdagen. Middels. Krever planlegging av foredragsdagen.
Muntlig 17 Intervju (populærvitenskapelig) Muntlig eksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Krever noe praktisk koordinering. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Lett.
Andre 18 Bidrag på vitenskapelig konferanse Praktisk eksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Lett.
Andre 19 Mappeevaluering Skole- og/eller hjemmeeksamen Eksamensløsnigen har p.t. en ettnivåstruktur som medfører et behov for god planlegging i samarbeid med de administrative kontaktpersonene i forkant og at man bruker verktøyene rett underveis. Middels. Krever gjennomtenkt struktur for å kunne utnytte eksamensløsningen optimalt til innlevering og eventuell senere behandling.
Andre 20 Virtuell konferanse Hjemmeeksamen Koordineres i MittUiB. Støtte for videokonferanse via Skype for Business eller annet egnet system. Krever koordinering. Middels. Krever planlegging av konferanse.
Andre 21 Praktisk oppgave utenfor insitusjonen Praktisk – og eller hjemmeeksamen Kan koordineres i MittUiB for tilbakemeldinger mm. Krever planlegging. Middels. Krever planlegging og ekstern kontakt.
Andre 22 Oppdragsvirksomhet Praktisk – og eller hjemmeeksamen Kan koordineres i MittUiB for tilbakemeldinger mm. Krever planlegging. Middels. Krever planlegging og ekstern kontakt.
Andre 23 Logg Skole- og/eller hjemmeeksamen Kan koordineres i MittUiB dersom logg skal være privat. Alternativt via UiBs bloggsystem om det skal være åpent tilgjengelig. Lett.
Andre 24 Intervju av fagperson Hjemmeeksamen Kan koordineres i MittUiB og leveres i eksamensløsningen. Lett.
Andre 25 Utplassering Hjemmeeksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Krever koordinering og ekstern kontakt. Middels. Krever planlegging av praksisopphold.
Andre 26 Prosjektpresentasjon Hjemmeeksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Krever koordinering og ekstern kontakt. Middels. Krever planlegging.
Andre 27 Vurdering av medstudenter Skole- og/eller hjemmeeksamen Åpen og anonym fagfellevurdering er tilgjengelig gjennom MittUiB. Lett.
Andre 28 Kronikk Hjemmeeksamen Variant av hjemmeeksamen. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Lett.
Andre 29 Litteraturanmeldelse Skole- og/eller hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i MittUiB, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Materiale som grunnlag for artikkel tas med som godkjent hjelpemiddel eller legges ved i eksamensløsningen. Lett.
Andre 30 Kursanmeldelse Skole- og/eller hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i MittUiB, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Materiale som grunnlag for artikkel tas med som godkjent hjelpemiddel eller legges ved i eksamensløsningen. Lett.
Andre 31 Planlegging av undervisningsopplegg Skole- og/eller hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i MittUiB, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Materiale som grunnlag for artikkel tas med som godkjent hjelpemiddel eller legges ved i eksamensløsningen. Lett.
Andre 32 Blogginnlegg Hjemmeeksamen Full støtte for blogg som vurderingsform gjennom UiBs bloggsystem. I bruk ved MatNat; les mer her: http://biopraksis.w.uib.no/
Andre 33 Facebook (SOME) gruppe Hjemmeeksamen Kan i tillegg eller som erstatning for sosiale medier koordineres gjennom MittUiB. Lett.
Andre 34 Film Hjemmeeksamen Kan koordineres gjennom MittUiB for faglig eller fagfelle tilbakemelding. Kan leveres i eksamensløsningen. Publiseres på UiBs Vimeo kanal? Lett. Krever potensielt kompetanse på opptak og redigering.
Andre 35 Team based learning (TBL) aktivitet Skole- og/eller hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i MittUiB, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Materiale som grunnlag for artikkel tas med som godkjent hjelpemiddel eller legges ved i eksamensløsningen. Dersom det skal være en gruppe-skoleeksamen må det praktisk legges til rette for dette. Middels. Krever planlegging.
Andre 36 Arrangere faglig aktivitet Hjemmeeksamen Kan koordineres gjennom MittUiB for faglig eller fagfelle tilbakemelding. Kan leveres i eksamensløsningen. Lett. Krever planlegging.
Andre 37 Analyse av vurderingsformen Hjemmeeksamen Som hjemmeeksamen: Koordineres i MittUiB, der det også kan gis fagfellevurdering. Leveres i eksamensløsningen. Som skoleeksamen: Oppgaven kan legges inn som et spørsmål i besvarelsen. Lett.
Andre 38 Studenten som underviser Praktisk – og eller hjemmeeksamen Variant av muntlig eksamen. Kan leveres i eksamensløsningen. Lett.
Andre 39 Pasienten som sensor Praktisk eksamen Koordineres utenfor eksamensløsningen. Skriftlig arbeide kan leveres i eksamensløsningen. Krever koordinering og ekstern kontakt. Lett.
Andre 40 Ekstern sensur Alle typer Vanlig praksis ved UiB. Krever noe ekstern koordinering. Lett.