Tekst hentet fra Selberg et al. 2016, Rapport fra arbeidsgruppen for digital undervisning og vurdering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, uib.no

Universitetene bruker store ressurser på å utvikle eksamensoppgaver og å rette dem. I mange emner er dette eneste arena der underviser ser ferdighetene til hver enkelt student. Tilbakemeldingen er som regel begrenset til én karakter. Et opplagt spørsmål for bedre studiekvalitet er hvordan eksamen kan bli en viktigere læringsarena. Her er tilbakemelding til studentene et nøkkelord.

  • Tilbakemelding kan komme underveis i emnet ved at vurdering ikke kun er én slutteksamen, men delt opp i mindre innleveringer. Disse kan telle med på karakteren eller være av typen bestått/ikke bestått. På disse kan studentene få tilbakemelding fra underviser, undervisningsassistenter, eller gjennom ordninger der studentene kommenterer på hverandres arbeid. (I Hatties (2009) gjennomgang av hvilke læringsformer som gir best læring har student-student-tilbakemelding stor effekt. Samtidig krever det liten innsats fra underviser.)
  • Noen vurderingsformer, f.eks. muntlig eksamen, gir rom for tilbakemelding underveis. Dette er også mulig å gjennomføre digitalt. F.eks. har man på medisinstudiet i Oslo digitale eksamener der det foregår simultansensur med tilbakemelding underveis, samt oppgaver som gir nye svaralternativer på bakgrunn av hva som tidligere har blitt valgt.
  • Når sensor har lest en eksamensbesvarelse og gjort seg opp en mening kreves det forholdsvis lite ekstra å skrive et par setninger til studenten som peker på styrker, svakheter og hva studenten bør jobbe videre med i emnet og mer generelt i senere studier. I emnet BIO100 har dette vært forsøkt i to år, og studentene har stort sett vært veldig fornøyd og ansett tilbakemeldingen som informativ og nyttig. Et problem er at studentene ikke leser tilbakemeldingen eller gjør seg nytte av den. En mulig løsning er å gi tilbakemeldingen noen dager før de får oppgitt karakteren, da vil de fleste være såpass nysgjerrige at de vil analysere sin egen prestasjon i lys av tilbakemeldingen og dermed ta denne til seg.
  • En annen mulighet som ikke krever at man skriver til hver student, men som likevel gir en tydelige pekepinn på hva studenten har fått til eller strever med er såkalte «grading rubrics», der studentene får poengsum knyttet opp til hvert enkelt læringsmål. Ved at de da får oppgitt poeng på flere læringsmål samt en sum som gir karakter, kan studentene selv se at de f.eks. har lest godt og kan detaljer, men ikke klarer å trekke paralleller på tvers av pensum eller argumentere tydelig fra prinsippene i faget. BIO100 skal innføre dette høsten 2016 (se Vedlegg 2).

Muligheten til å gi skriftlig tilbakemelding til hver enkelt student finnes i UiBs digitale systemer (se 4.3). Her kan tilbakemelding gis på oppgavenivå eller generelt for hele besvarelsen. Generelt bør underviser tenke nøye gjennom hvilken tilbakemelding en ønsker å gi, samt i hvilket format. Tilbakemelding fungerer erfaringsmessig best når studentene senere har mulighet til å vise at de har lært av det. Tilbakemeldingene kan enten være på generelle ferdigheter som studenten vet vil telle også på framtidige emner. Eller studenten kan få tilbakemelding på faglig prestasjon på midtveiseksamen, og vil ta denne til seg om det samme stoffet også kan dukke opp på slutteksamen.