Tradisjonelt sett har arbeid med utdanningskvalitet og undervisning vært nedprioritert sammenliknet med forskning, og undervisere har i liten grad fått anerkjennelse for systematisk utviklingsarbeid innenfor utdanningene. Nasjonalt har det de siste årene vært satset på utdanningskvalitet blant annet gjennom sentre for fremragende utdanning, der UiB foreløpig er representert med bioCEED.

MN-fakultetet ved UiB har innført en meritteringsordning for undervisere som gir den pedagogiske kompetansegraden Excellent Teaching Practitioner/Fremragende underviser (ETP/Fund). Ved å innføre en slik ordning ønsker fakultetet å gi økt fokus til systematisk og målrettet arbeid for utdanningskvaliteten og en kollegial undervisningskultur på fakultetet.